Članstvo

Prava i obveze članova Hrvatskog statističkog društva, koje su definirane Statutom Društva, su:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i pridonose ostvarivanju njegovih djelatnosti
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih akata Društva
 • da prisustvuju i aktivno sudjeluju na sjednicama Skupštine Društva
 • da redovito plaćaju članarinu
 • da obavljaju aktivnosti promocije službene statistike i statističke struke
 • da čuvaju i podižu ugled Društva.

Članstvo u Hrvatskom statističkom društvu može biti redovito i počasno. Redoviti članovi mogu biti poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji prihvate Statut i akte Društva. Redoviti članovi Društva mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu koje podržavaju djelatnost Društva. Počasnim članovima mogu postati državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju Društva.

Novi članovi mogu se učlaniti u Hrvatsko statističko društvo tako da ispune sljedeći obrazac:

Pristupnica

Odluku o prijemu u redovito članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijam kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Hrvatskog statističkog društva.

Po primitku potvrde o primanju kandidata u Hrvatsko statističko društvo, član je dužan u roku 8 (osam) radnih dana uplatiti godišnju članarinu sukladno kategoriji kojoj pripada. Godišnja članarina se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12. tekuće godine.

Iznosi članarine:

 • Redoviti članovi = 200,00 HRK
 • Redoviti članovi (studenti, umirovljenici) = 100,00 HRK
 • Redoviti članovi (pravne osobe) = 2.000,00 HRK
 • Počasni članovi = oslobođeni plaćanja članarine

Uplate članarina je potrebno izvršiti na sljedeći račun Hrvatskog statističkog društva:

Članarinu treba uplatiti primatelju:
Hrvatsko statističko društvo
Ilica 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Osobni identifikacijski broj (OIB) Hrvatskog statističkog društva: 32693155352
Banka: Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Transakcijski račun IBAN: HR41 2340 0091 1107 2010 7
SWIFT: PBZGHR2X

Svrha uplate: Članarina HSD-Godina “Ime Prezime”
__________________________________________

 

Popis članova Hrvatskog statističkog društva (HSD) dostupan je na uvid članovima na zahtjev.

Broj članova HSD:
2015: 30 (članski brojevi od 001-2015 do 030-2015)

2016: 67 (članski brojevi od  031-2016 do 067-2016)
2017: 91 (članski brojevi od  068-2017 do 091-2017) (sa 76 aktivnih članova)
Do 28.02.2018: 102 (učlanjenje je moguće kontinuirano)